#ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ_ಆ್ಯಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ #KSPAPP ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. Use #KSPAPP & We Can Serve you Better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *