ಎಸ್. ಆರ್.ಎಸ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ SRS Travels ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಶಕವಾದ ಸ್ಕೀಂಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ 4seater ವಾಹನಕ್ಕೆ 50,000ರೂ Security Deposit 3ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು Security Deposit 50,000ರೂಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗುಸುತ್ತೇವೆˌ 4seater ವಾಹನ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 5trip ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು Trip ಗೆ 125ರೂ x5 Trip =625ರೂ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 26ದಿನಗಳಿಗೆ 16,250ರೂ +1500 Attendance Bonus ಒಟ್ಟು 17,750ರೂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ…. 7seater ವಾಹನಕ್ಕೆ 90,000ರೂ Security Deposit 3ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು Security Deposit 90,000ರೂಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗುಸುತ್ತೇವೆˌ 7seater ವಾಹನ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 5trip ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು Trip ಗೆ 150ರೂ x5 Trip =750ರೂ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 26ದಿನಗಳಿಗೆ 19,500ರೂ +1500 Attendance Bonus ಒಟ್ಟು 21,000ರೂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ….ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ Agreement ಮಾಡಲಾಗುವುದು ವಾಹನದ Diesel,Maintainance,Insurance,Tax ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರಿಸುತ್ತದೆ…. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ…. ಆಸಕ್ತರು ಕರೆಮಾಡಿ 9972588388…. #ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದ್ದರಿಂದ_ದಯಮಾಡಿ_Share_ಮಾಡಿ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *